• Monitoring

   • Monitoring wizyjny

    Szkoła Podstawowa im Przyjaciół Lasu w Rychliku , informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany (przy głównym wejściu do szkoły oraz od strony boiska). Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im Przyjaciół Lasu w Rychliku, Rychlik 16.

    Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem


    REGULAMIN UŻYTKOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA PRZYJACIÓŁ LASU W RYCHLIKU


    § 1


    Monitoring wizyjny wykorzystywany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.

    §2


    1. Monitoringiem wizyjnym objęte są pomieszczenia:

    • teren zewnętrzny wokół placówki,

    • zewnętrzne boiska sportowe,

    • wejście / wejścia do placówki,

    1. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.

    2. Rejestracji i zapisywanie obrazu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.

    § 3


    Monitoring nie obejmuje:

    • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

    • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

    • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników,

    • pomieszczeń sanitarno-higienicznych,

    • gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

    • szatni i przebieralni,

    • biur, archiwum, pomieszczeń gospodarczych,

    • stołówki i zaplecza kuchennego.


    §4


    Osoby przebywające na terenie placówki są informowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego przez umieszczenie przy wejściu do obiektu oraz w widocznych miejscach tabliczek informacyjnych.

    § 5


    1. Urządzenia rejestrujące przechowywane są w pomieszczeniu do którego ma dostęp jedynie Dyrektor i osoby upoważnione przez Dyrektora.

    2. Dostęp do odtwarzania nagrań mają tylko osoby posiadające upoważnienie Dyrektora.

    3. Osoba posiadająca uprawnienia przeglądania zapisów monitoringu wizyjnego dokonuje tej czynności za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

    4. Wykaz komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie nagrań systemu monitoringu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.    § 6


    1. Zapis z monitoringu wizyjnego przechowuje się przez okres maks. 3 miesięcy. Przed upływem tego terminu dane są automatycznie nadpisywane.

    2. Przenoszenie zarejestrowanego obrazu na nośniki zewnętrzne może nastąpić jedynie za zgodą Dyrektora w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. prowadzenie postępowania wyjaśniającego).

    3. Utrwalania danych na nośnikach zewnętrznych dokonuje osoba upoważniona przez Dyrektora.

    4. Osoba dokonująca utrwalania danych z systemu monitoringu na nośnikach zewnętrznych odnotowuje tą czynność w Rejestrze działań w systemie monitoringu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

    5. Nośnik zawierający nagranie przekazywany jest Dyrektorowi placówki lub osobie przez niego wskazanej.

    6. Nośnik zawierający nagranie przechowywany jest przez okres do 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia, które zostało na nim udokumentowane.

    7. W sytuacjach, gdy nagranie może służyć jako dowód niewłaściwych zachowań utrwalony zapis może być zachowany przez okres czasu potrzebny do wyjaśnienia sprawy.

    8. Zapis monitoringu wizyjnego może być udostępniony Policji, Prokuraturze oraz wymiarowi sprawiedliwości jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

    9. Udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora placówki. Przekazanie nośników zewnętrznych podmiotom uprawnionym odnotowuje się w Rejestrze działań w systemie monitoringu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

    10. Wgląd do zapisów systemu monitoringu wizyjnego przysługuje rodzicom tylko w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu ich dziecka.

    11. Wgląd do zapisów systemu monitoringu wizyjnego przez rodzica odbywa się na podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora placówki.

    12. Wgląd do zapisów systemu monitoringu wizyjnego przez rodzica odbywa się wyłącznie w obecności osoby upoważnionej przez Dyrektora placówki, która wykonanie czynności potwierdza w Rejestrze działań w systemie monitoringu.

    13. W trakcie wglądu do nagrań systemu monitoringu niedozwolone jest wykonywanie zdjęć lub filmowanie odtwarzanego materiału.

    14. Każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może wystąpić do Dyrektora placówki z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie nagrania systemu monitoringu jako materiału dowodowego.


    § 7


    1. Po utrwaleniu obrazu nośnik powinien zostać opisany i zabezpieczony przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

    2. Zapisane nośniki przechowane są w gabinecie dyrektora, w szafce zamykanej na klucz.

    3. Niszczenie nośników zawierających nagrania systemu monitoringu wykonywane jest komisyjnie w obecności min. dwóch osób wyznaczonych przez Dyrektora placówki.

    4. Wykonanie niszczenia nośników zawierających nagrania potwierdzane jest wpisem w Rejestrze działań w systemie monitoringu.
    § 8


    1. Odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor, który ma dostęp do:

    • bezpośredniego podglądu kamer,

    • urządzeń rejestrujących,

    • zarejestrowanych nagrań.

    1. Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem informacji zapisanych na nośnikach fizycznych pełni Dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona.

    2. Dostęp do urządzenia rejestrującego jest zabezpieczony hasłem.

    3. Prawo do zmiany hasła dostępu ma tylko osoba wskazana w pkt. 1.


    §9


    1. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w urządzenia rejestrujące.

    2. Każdy pracownik, który stwierdzi uszkodzenie zainstalowanych w placówce kamer lub zauważy próbę ich uszkodzenia zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki.


    § 10


    Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu zlecane są wyłącznie osobom posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie.


    § 11


    1. Zapoznanie się przez pracowników z niniejszym dokumentem spełnia wymogi poinformowania ich o stosowaniu systemu monitoringu o którym mowa w art. 22, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz 917 i 1000)

    2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor placówki.

    Załącznik Nr 1
    do Regulaminu użytkowania

    monitoringu wizyjnego    WYKAZ KOMPUTERÓW

    Z ZAINSTALOWANYM OPROGRAMOWANIEM

    UMOŻLIWIAJĄCYM PRZEGLĄDANIE NAGRAŃ SYSTEMU MONITORINGU


    Lp.

    Komputer / Umiejscowienie

    Uwagi

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


    Załącznik Nr 2
    do Regulaminu użytkowania monitoringu wizyjnego


    REJESTR DZIAŁAŃ W SYSTEMIE MONITORINGU

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA PRZYJACIÓŁ LASU W RYCHLIKU


    Lp.

    Data

    Opis wykonanego działania

    Osoby wykonujące

    Podpisy osób wykonujących

    1

    2

    3

    4

    5    Opis wykonanej operacji powinien zawierać:

    • w przypadku wglądu do nagrań – imię i nazwisko osoby wglądającej, cel i zakres (okres zapisu, numery kamer),

    • w przypadku zapisu na nośnik – cel i zakres zabezpieczonego materiału (okres zapisu, numery kamer),dane osoby, której przekazano nośnik,

    • w przypadku przekazania nośnika – cel i zakres zabezpieczonego materiału (okres zapisu, numery kamer), dane osoby/instytucji, której przekazano nośnik,

    • w przypadku niszczenia nośników – opis (nazwę) niszczonego nośnika, sposób zniszczenia.