• Klauzula

    • Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych szkoły, oddziału przedszkolnego.

     Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa

     im Przyjaciół Lasu w Rychliku

     Rychlik 16

     64-980 Trzcianka

      

     Inspektor ochrony danych: Karolina Czerniecka-Dziura

     sprychlik.rodo@gmail.com

      

     Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych szkoły, oddziału przedszkolnego - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej, oddziału przedszkolnego.

     Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz.1000 oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2017 r. poz.59

     Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku szkolnego, edukacji przedszkolnej a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

     Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego, edukacji przedszkolnej i przetwarzania danych osobowych.

     Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego/szkoły

      

     Administratorem podanych danych osobowych jest:

     Szkoła Podstawowa

     im Przyjaciół Lasu w Rychliku

     Rychlik 16

     64-980 Trzcianka

      

     Inspektor ochrony danych:

     Karolina Czerniecka-Dziura

     sprychlik.rodo@gmail.com

      

     Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego/ rekrutacja uczniów do szkoły/ realizacja obowiązku szkolnego

     Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2017 r. poz.59.

     Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

      

     Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w szkole/oddziale przedszkolnym

      

     Administratorem podanych danych osobowych jest:

     Szkoła Podstawowa

     im Przyjaciół Lasu w Rychliku

     Rychlik 16

     64-980 Trzcianka

      

     Inspektor ochrony danych:

     Karolina Czerniecka-Dziura

     sprychlik.rodo@gmail.com

      

     Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

     Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 24 maja 2018 r. poz. 1000

     Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

     Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu

     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.

     Monitoring wizyjny

     Szkoła Podstawowa im Przyjaciół Lasu w Rychliku , informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany (przy głównym wejściu do szkoły oraz od strony boiska). Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im Przyjaciół Lasu w Rychliku, Rychlik 16.

     Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem